poems

Listen to the poems from the book in their original language

Wat was ’t ‘r mooi, wat was ‘t ‘r riek:
Gain loug, gain stad aan heur geliek.
Men troonde in ’t oardse parradies
En was mit zien groothaaid meroakel wies.

'Verdronken stad'  by Tjaard W.R. de Haan
Poem in Groningen dialect
Voice: Merel Weijer

From: Tjaard W.R. de Haan, Smeulend vuur. Groninger volksverhalen,
Kruseman's uitgeversmaatschappij b.v., Den Haag 1974

Music (all poems): Tristan Visser en David Marcel de Jong

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

'Zeewiefkes'  by Jan Boer
Poem in Groningen dialect
Voice Merel Weijer

Jan Boer, Vonken van het Verleden, Bosch & Keuning N.V., Baarn 1938

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Mar tsjuster is ‘t - grûnleaze nacht om har ta:
Hoe siikje, hoe fine s’ elkoarren?
‘Wêr biste?’ ropt hy, en ‘wêr biste?’, ropt hja,
‘Hâld moed, o myn leafste, kom harren!’
Dat stipet him wol; mar it waar boazet oan,
En hol bromt de see: ‘foar de wille... ferstoarn.

Minja, a poetic fairytale in Frisian language by Pieter Jelles Troelstra.

Mermaid Minja is in love with a man from the land. The love is mutual, yet impossible.
In the clip below, Minja's lover jumps into the sea. Desperately he tries to find her in the raging waves.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Voice: Goffe Jensma 
Pieter Jelles Troelstra. Samle fersen. Bosch & Keuning, Baarn 1981. 
Acquired through www.dbnl.org (KB, Nationale Bibliotheek).

Hy is wol fjouwer jellen lang
Mei gleone griene eagen.
Hy slûpt ferskûle nei jim ta
En skuort jim yn ‘e weagen.
Syn tosken binne tommen lang,
Op te kop stean reade hoarnen.
Syn neiels binne skerp as flym,
De sturt sit fol mei toarnen.

'De bûzehappert'.

Poem in Frisian language
Ype Poortinga, De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen.
Bosch & Keuning, Baarn, 1979.

Voice: Goffe Jensma.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Oet grauwe grom van bollerende boaren,
dei vrij nog vreten aan ons vette laand,
klauwt hai omhoog mit roet op rug en hoaren,
haalf visch, haalf duvel, dreitaandsvörk ien haand.


'Waddenduvel' , poem in Groningen dialect by Jan Boer.
Voice: Merel Weijer

Jan Boer, Vonken van ’t Verleden. Bosch en Keuning N.V., Baarn 1938.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen